GDI首页     GDI事業8种语言视频     美商GDI維基百科     终身保障计划     我的亲历见证     改變你的生活     GDI註冊中文對照表     GDI常见问题     毁谤GDI如何响应     联系我们     GDI會員收到支票視頻見證     美國聾啞人GDI事業視頻見證     註冊GDI申請帳號的英文表格     幫助填寫GDI註冊表中文對照表     填寫GDI註冊表Flash視頻教程   

需要帮助填写申请GDI帐号表格,请联系你团队上线的负责人:阿尼 ncyu ( Yu-Tsung Chen )

帮助填写申请GDI帐号注册的中文图解表格
 
 

谘询电话 Tel: +886-0933-280-766

E-mail: s0965614@mail.ncyu.edu.tw  QQ:858207599, MSN:andy1684466@hotmail.com

 

 

GDI全球行销网®ncyu.ws

Tel: +886-0933-280-766
QQ码:858207599